Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

13:16
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
13:15
0982 8d96
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
13:15
6890 ec6a 500
13:15
8336 941d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialaj laj
13:15
8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach vialaj laj
13:14
6742 cdf8 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialaj laj
13:14
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaj laj
13:14

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka vialaj laj
13:14
4182 9da4 500
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie vialaj laj
13:14
13:14

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viamerkaba merkaba
13:14
6468 a190
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamerkaba merkaba
13:14
13:13

August 03 2018

20:02

i12bent: Witold Gombrowicz (August 4, 1904 – 1969) was a Polish novelist and dramatist. His works are characterized by deep psychological analysis, a certain sense of paradox and an absurd, anti-nationalist flavor. Photo by Bodhan Paczowski, 1965

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaviajero viajero
20:02
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
20:02
0243 1fd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson
20:02
5506 0c59
Reposted froma-antimatter a-antimatter viazupson zupson
19:38
19:37
3845 ce56 500
Reposted frombiru biru viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl