Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

Rozjebałeś serce mi na części pierwsze jakieś milion razy, milion razy więcej, więcej.
— Nie przypominaj sobie o mnie, hipokryta.
7096 15fa 500
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda viaoutoflove outoflove
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
1096 4673
Reposted fromsoplica soplica viaNoCinderella NoCinderella
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahope24 hope24
Reposted fromRynn Rynn viakuszii kuszii
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaasylopath asylopath
9222 ada4
Reposted fromjasminum jasminum via2708 2708
6164 c8b9

Bunny

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viacocciuella cocciuella
Był - jak się wyraził w jednym z wywiadów prasowych - nerwowy jak sanki jesienią.
— Michal Viewegh – Uczestnicy wycieczki
Reposted fromzdzir zdzir viaszydera szydera
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazEveR zEveR
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viaBalladyna Balladyna
9972 7e98 500
Reposted fromrol rol viazEveR zEveR
7375 2029 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viazEveR zEveR
9872 8730 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
7533 e7b6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl