Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

13:47
2708 5099 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaBabson Babson
13:47
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viaBabson Babson
13:47
13:46
13:46
13:46
Dlatego nie zgub miłości! Jeśli w Twoim życiu zajdzie miłość, cienie będą zataczać coraz większy krąg i ogarnie Cię coraz większy mrok i zimno. Miłość jest jak słońce. Kto ją ma, temu może wiele brakować. Ale komu brakuje miłości, temu brakuje wszystkiego.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaasylopath asylopath
13:45
0548 a54a
Reposted frommarze marze viaasylopath asylopath
13:45
13:45
8674 593b
take a lover
13:44
13:44
13:44
13:44
13:44
13:44
13:43
13:43
13:42
13:42
13:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl