Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

23:48
6736 a4f7
Reposted fromesthrelle esthrelle viaparradisee parradisee
23:47
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
23:46
23:46
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viadeparter departer
23:46
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viadeparter departer
23:45
Kiedy jestem sama, wydaje mi się, że po trochu gniję. Stopniowo rozkładam się, topnieję, aż zostaje ze mnie tylko lepka zielona ciecz, która wsiąka w ziemię. Potem jest juz tylko ubranie.
— Norwegian Wood
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaazazel azazel
23:44
1315 20a6 500
Reposted frommangoe mangoe viadeparter departer
23:44
1361 8a18
Reposted fromzie zie viadeparter departer
23:44

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viadeparter departer
23:44
6096 2189 500
Reposted fromonlyman onlyman viadeparter departer
23:43
1096 f632 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viairmelin irmelin
23:43
1041 4018
Reposted frombabyface babyface viairmelin irmelin
23:43
1040 50c1
Reposted frombabyface babyface viairmelin irmelin
23:43
1137 ede9 500
brak przytulania, to geneza większości zaburzeń. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
23:42
23:42
1253 f467 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
23:42
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka viairmelin irmelin
23:42
1468 7aaf 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
23:41
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
23:41
1589 ba91 500
Reposted frommykingdom mykingdom viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl