Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2020

13:42
5365 ff0e 500
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viairmelin irmelin
13:17
1786 341d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
13:16
1622 6fb0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

May 04 2020

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viasentymentalna sentymentalna
10:29
10:29
7568 f86d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
10:29
2998 e0d2 500
Reposted fromhrafn hrafn viasentymentalna sentymentalna
10:12
7679 dfdc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
10:11
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko do Osieckiej
09:34
9212 1698 500
09:34
09:34
1968 9d3e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
09:29
0570 cf85 500
09:29
09:29
4021 07e5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowelovestory nowelovestory
09:28
1412 7005 500
Reposted fromyannim yannim vianowelovestory nowelovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...